V PÁTEK 19.7. MÁME ZAVŘENO Omlouváme se zákazníkům, ale vzhledem k situaci rostoucích cen, prosíme o ověření ceny a dostupnosti, nejlépe na emailu info@ironman4x4.cz Pokud se za námi plánujete zastavit, doporučujeme předem zavolat/napsat.

Obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je obchodní společnost AZ TORAL s.r.o., se sídlem Za Špicí 1798, 686 03 Staré Město, IČ: 26227975, DIČ: CZ26227975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, ve vložce 37226, tel. +420 603 505 163, +420 778 505 163, e-mail: info@ironman4x4.cz, a jinou osobou jako kupujícím prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.toral4x4.cz (jedná se o e-shop se zbožím či službami pro offroad, dále jen „zboží“).
 2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího jedná jako spotřebitel, i na případy, kdy zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 7. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, s vyloučením kolizních norem, a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 8. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

II.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Internetová adresa www.toral4x4.czobsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, jejíž je prodávající plátcem. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek mimo e-shop. 
 2. Nabídky prodeje zboží jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.
 3. Prodávající je oprávněn objednané zboží dodat i prostřednictvím jiného dodavatele. V tomto případě odpovídá tak, jako by zboží dodal kupujícímu sám.
 4. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména:

- identifikační údaje kupujícího;

- objednávané zboží;

- způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení zboží;

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněna kontrola a změna vložených údajů. Po odeslání objednávky jsou údaje prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení potvrdí kupujícímu jeho objednávku elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, která je součástí objednávky, nebo objednávku odmítne, a to i bez uvedení důvodu.
 2. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího dodatečné potvrzení objednávky.
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) zaslanou kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
 4. Pokud prodávající kupujícímu neodešle do tří pracovních dnů od objednání zboží ani akceptaci objednávky ani její odmítnutí, má se za to, že objednávka nebyla akceptována a je stornována.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačním prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé každé ze stran při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí každá strana sama.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

 

III.

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující hradit:

- v hotovosti, na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

 1. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží a se zvoleným způsobem platby (dále jen „kupní cena“).
 2. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.

 

IV.

Odstoupení od smlouvy

 1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) má kupující, který je spotřebitelem, v případě uzavření smlouvy prostřednictvím využití prostředků komunikace na dálku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive ode dne převzetí poslední dodávky zboží v případě, že na základě kupní smlouvy je dodáváno několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. Odstoupení od smlouvy kupujícím musí být prokazatelně doručeno prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo jiným jednoznačným způsobem. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze, mimo jiné, odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV. odst. 1 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
 3. Prodávající je oprávněn provést ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 4. Ve lhůtě 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 3 tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu.
 5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

V.

Přeprava a dodání zboží

 1. Místem dodání je adresa uvedená v elektronické objednávce.
 2. Zboží je dodáno převzetím zboží kupujícím.
 3. Prodávající se zavazuje dodat zboží v nejkratším možném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, resp. v akceptaci objednávky nebude uveden jiný termín, tak nejpozději do 30 dnů od akceptace objednávky.
 4. Způsob přepravy zboží je uveden v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo v případě nemožnosti využití nebo jiných komplikací u způsobu přepravy zboží uvedeného v objednávce, využít jiný způsob přepravy, za který však může být kupujícímu účtována maximálně cena ve výši objednané přepravy.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. Kupující bere na vědomí a zavazuje se, že v případě, kdy si zboží ve sjednaném termínu nepřevezme, aniž by to bylo zaviněno dopravcem, uhradí prodávajícímu cenu za dopravu zboží kupujícímu i cenu za dopravu vrácené kupujícím nepřevzaté zásilky zpět prodávajícímu, maximálně však ve výši dvojnásobku ceny za dopravu uvedené v objednávce.

 

VI.

Odpovědnost za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla/místa podnikání nebo jakékoliv provozovny prodávajícího, a může tak učinit i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a zaslání zboží třetí osobou.
 3. Při prodeji nového spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v prodejním dokladu nebo záručním listu, stanovená delší.  Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním nebo na spotřební materiál. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci. Záruka se také nevztahuje na mechanické poškození zboží způsobené jeho nesprávným užitím nebo vady způsobené nesprávnou instalací zboží.
 4. Kupující bere na vědomí, že veškeré zboží zakoupené u prodávajícího musí instalovat odborně zdatná a dostatečně zkušená osoba/firma. Prodávající doporučuje pověřit instalací zboží autoservis se zaměřením na off road s prokazatelnou praxí pro danou značku automobilu a zakoupené zboží. Jednotlivé komponenty jsou určeny pro použití na uzavřených tratích a nejsou schváleny pro použití na veřejných komunikacích. Pouze za určitých podmínek může v rámci individuální přestavby být schváleno jejich použití v běžném provozu. Prodávající nijak nezaručuje, že zakoupené zboží bude po jeho instalaci schváleno pro užívání na veřejných komunikacích a nenese ani žádnou odpovědnost za případné vady nebo jakékoliv škody na zdraví či majetku v případě porušení podmínek uvedených v tomto bodě smlouvy. 
 5. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy;

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy;

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy;

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

VII.

Ochrana osobních dat

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při respektování povinnosti správce dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování obchodních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 679 (GDPR).
 2. Pravidla pro zpracování osobních údajů prodávajícím jsou uvedena v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

VIII.

Mimosoudní řešení sporů, živnostenská kontrola, dozor nad ochranou osobních údajů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 4. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Platnost změny obchodních podmínek je dnem jejich zveřejnění na www.toral4x4.cz.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou účinné vůči kupujícímu dnem potvrzení závazné objednávky kupujícího prodávajícím.
 3. Všechny texty, fotografie či ilustrace obsažené na webových stránkách www.toral4x4.cz podléhají autorským právům a nesmějí být kopírovány či jinak užívány bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2023

 

Created with Sketch.
cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je AZ TORAL s.r.o., Za Špicí 1798, 68603 Staré Město, IČ: 26227975.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: AZ TORAL s.r.o., Za Špicí 1798, 68603 Staré Město, IČ: 26227975.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.